7. DODACÍ PODMÍNKY

1. Způsoby dodání zboží
Dodání zboží je možné následujícími způsoby:
- doručení kurýrem,
- doručení Českou poštou.

2. Cena a platba
Při objednávce produktu a doručení jsou ceny za poštovné a balné následující:

Česká pošta - hmotnost balíku do 1 kg: 4,90 EUR
Česká pošta - hmotnost balíku od 1,01 kg: 7,00 EUR
Kurýrní služba GLS: 6,90 EUR

Cena dodání zboží platí v rámci území České republiky. Při zasílání zboží do zahraničí se přepravní náklady kalkulují individuálně na základě smlouvy o ceně přepravného mimo území ČR.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření smlouvy včetně nákladů na doručení (dále jen "kupní cena") podle zák. č. 18/1996 Sb. v platném znění formou:
- v hotovosti přímo kurýrovi/doručovateli,
- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího,
- systémem PayPal,
- platební kartou.

3. Pokud kupující zaplatí kupní cenu bezhotovostně, za den platby se považuje den, kdy byla celá částka připsána na účet prodávajícího IBAN: SK90 8330 0000 0026 0072 7165, VS: číslo objednávky.

4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za produkt ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí produktu.

Pokud kupující zaplatí kupní cenu předem, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Pokud kupující nezaplatí celou částku při převzetí produktu, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu vzniklých nákladů.

Ceny produktů uvedené na stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.

8. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé částky na účet prodávajícího při platbě převodem, nebo zaplacením hotovosti kurýrovi.

9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení.

Doklad o koupi je zároveň daňovým dokladem.

Převzetí produktu kupujícím je možné až po úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně produktu je připočtena cena přepravy podle bodu 7.2.

13. Produkt je prodáván podle požadavků kupujícího a vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorkovníků prodávajícího na jeho internetové stránce.

14. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, prodávající je povinen splnit objednávku do 30 dnů od jejího doručení.

Kupující převezme produkt způsobem uvedeným v akceptaci objednávky.

Údaje o vlastnostech produktů, množství, rozměrech a ostatní údaje v katalozích a písemnostech prodávajícího jsou závazné.

Místem dodání je místo uvedené v akceptaci objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak.

18. Prodávající dopraví produkt kupujícímu na adresu určenou v kupní smlouvě. Produkt se považuje za dodaný okamžikem doručení na uvedenou adresu.

19. Pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na určené místo, kupující ho převezme osobně nebo zajistí převzetí zplnomocněnou osobou, která podepíše protokol o doručení.

Zplnomocněná osoba musí předložit originál/kopii kupní smlouvy, doklad o zaplacení a písemné plnomocenství.

Pokud bude potřeba dodávku opakovat pro nepřítomnost kupujícího, všechny náklady s tím spojené hradí kupující.

Zboží se považuje za dodané doručením na uvedenou adresu a za převzaté fyzickým převzetím kupujícím/zplnomocněnou osobou nebo odmítnutím převzetí vyznačeným dopravcem v protokolu.

20. Náklady na vynášku nejsou v ceně a prodávající není povinen tuto službu poskytnout.

21. Pokud kupující po převzetí zjistí vady produktu, oznámí to prodávajícímu a uplatní reklamaci nebo odstoupení od smlouvy.

22. Pokud prodávající nemůže splnit smlouvu pro nedostupnost produktu/služby, bezodkladně o tom informuje spotřebitele a do 14 dnů mu vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu, pokud se nedohodnou na náhradním plnění.

Při náhradním plnění je prodávající povinen dodat produkt/službu ve stejné kvalitě a ceně. Pokud se nedohodnou, prodávající nahradí všechny prokázané náklady spotřebitele vynaložené na objednávku.

Product added to wishlist