OBCHODNÍ PODMÍNKY
1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi:
I. Základní údaje
Prodávajícím: Sentop, s.r.o., Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok
IČO: 46 835 318
DIČ: 2023630290
Číslo účtu: IBAN: SK90 8330 0000 0026 0072 7165
Číslo účtu pro objednávky z ČR: CZK 2000727153/2010 zapsán v rejstříku: Okresního soudu Žilina, Vložka číslo 57677 / L
Kontaktní údaje:
tel: +421 915 371 630 mail: info@sentop.sk
(Dále jen "prodávající")
a
kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Orgán dozoru:
Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
se sídlem v Žilině
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru a Právní odbor tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. č. 041/763 21 39
e-mail: za@soi.sk

Adresa na uplatnění reklamací, odstoupení od smlouvy, podnětů a stížností:
Sentop, s.r.o., Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46 835 318, info@sentop.sk
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží a služeb (produktů) výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Množství, vlastnosti, ceny, a ostatní údaje obsažené na www stránkách prodávajícího jsou závaznými údaji.
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:
- produkt bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh služeb,
- produkt vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.


Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá produkt prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
3. Storno objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením a kupující má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h), spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání kupujícího obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním produktu došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky pořizovacích nákladů produktu.
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný kupující, kupující neodpovídá na e-maily atd.).
Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
4. ZPŮSOB uzavírání kupní smlouvy
1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka") .
2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo emailové potvrzení nebo potvrzení prostřednictvím soukromé zprávy prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím označené jako "potvrzení objednávky".
3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci produktu, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně produktu a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde a jak má být produkt dodán a údaje o ceně, podmínkách , způsobu a termínu dodání produktu, případně jiné údaje.
5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
1. Prodávající je povinen:
a. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu produkt v dohodnutém množství, kvalitě a termínu,
b. zajistit, aby dodané zboží splňovalo povinnosti stanovené v platných právních předpisech SR,
c. předat kupujícímu nejpozději spolu s produktem v písomnej nebo i elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání produktu a další doklady předepsané platnými právními předpisy (údaje o vlastnostech produktu, návody na montáž, obsluhu, použijte, údržbu, bezpečnostní upozornění v slovenském jazyce, formulář pro odstoupení od smlouvy, záruční list / pokud je požadovaný spotřebitelem, resp. jestliže prodávající poskytne delší záruční dobu než je zákonná záruční doba / doklad o koupi produktu). 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané produkt. 6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dní (Zákon č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího) ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. 2. Spotřebitel: a. převezme zakoupené nebo objednané produkt, b. zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení produktu, c. potvrdí převzetí produktu emailem, svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.4. Spotřebitel má právo na dodání produktu v množství, kvalitě, termínu způsobem a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky. 7. DODACÍ PODMÍNKY 1. Způsoby dodání tovaru Dodanie zboží je možné následujícím způsobem: - doručování kurýrem, - doručování Slovensku poštou.2. Cena a platenie. Pri objednávce produktu a doručování. poštovné + balné spolu Slovenskou poštou - hmotnost balíku do 1 kg 4,90 EUR Slovenskou poštou - hmotnost balíku od 1,01 kg 7,00 EUR Kuriérskou službou GLS 6,90 EUR Cena dodání zboží je platná v rámci území České republiky. Při zasílání zboží do zahraničí se přepravní náklady kalkulují individuálně na základě smlouvy o ceně přepravního mimo území České republiky.Kupujúci je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena" ) podle zák.č.18 / 1996 Sb v platném znění formou: - v hotovosti, přímo kurýrovi, doručovateli, - bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, - systémem Paypal, - platební kartou.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího IBAN: SK90 8330 0000 0026 0072 7165, VS: číslo objednávky.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý produkt ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí produktu. 5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za produkt dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR. 6. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí produktu, strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího náhradu za vzniklé náklady na objednání a dodávku nezaplaceného produktu.7. Ceny produktu uvedené na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání tovaru.8. Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, v případě platby převodem na účet prodávajícího nebo uhrazením hotovosti kuriérovi.9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny.10. Doklad o koupi vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladom.11. Převzetí produktu kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto inak.12. K ceně produktu je připočítána cena dopravy zboží, tak jak je výše uvedeno v bodě 7.2.13. Produkt je prodáván dle požadavků kupujícího a vystavených vzorů, katalogů, typových listů, vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu predávajúceho.14. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení. 15. Kupující převezme produkt prostředkem, který je uveden v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. 16. Údaje o vlastnostech produktů, množství, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou závaznými údaji. 17. Místem dodání produktu je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. 18. Prodávající dopraví produkt kupujícímu na adresu určenou v kupní smlouvě kupujícím. Produkt se považuje za dodaný okamžikem doručení produktu na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky.19. V případě, že prodávajícídopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující převezme zboží osobně nebo zajistí, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepíše protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné plno valence. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání tovaru.20. Náklady spojené s vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnúť.21. Pokud kupující zkontroluje produkt po doručení a zjistí, že produkt má nějaké vady, tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a uplatní u prodávajícího reklamaci produktu, resp. odstoupení od smlouvy u predávajúeho.22. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednaný produkt nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 14 dní mu vrátit cenu zaplacenou za produkt nebo záloha, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání produktu nebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen spotřebiteli dodat produkt nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně. 8. VSTUP VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA TOVAREKupujúci nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží. 9. AUTORSKÁ PRÁVA Autorská práva se řídí Autorským zákonem č. 185/2015 Sb. v platném znení.10. OSOBNÍ A PLATEBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu. 2. Strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ, číslo telefonu a emailovou adresu. 3. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémoch.Predávajúci se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu pěti let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat kdykoliv písemnou formou. 4. Prodávající nepřichází do kontaktu s informacemi o platebních kartách ani s informacemi o přihlašovacích jménech ani heslech ani kódech zadávaných kupujícím při platbě za produkt. Za ochranu těchto údajů jsou v plném rozsahu zodpovědní provozovatelé platebních brán.5. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst.1 zákona č.428 / 2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve svém informačním systému. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího predávajúcemu.6. Bezpečnost dat a ochrana osobních údajů: Přijatá smenica GDPR. ■ Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a archivací osobních údajů po dobu nezbytně nutnou pro vybavení a doručení přijaté objednávky, formou emailu na: info@sentop.sk prostřednictvím objednávkového formuláře nebo níže uvedeného elektronického formuláře . ■ Kupující zruší svůj souhlas se zpracováním a archivací osobních údajů formou emailu na info@sentop.sk, prostřednictvím objednávkového formuláře nebo níže uvedeného elektronického formuláře, nebo e-mailem. ■ Prodávající se zavazuje neposkytovat přijaté osobní údaje od kupujícího třetím stranám s výjimkou přepravní společnosti, jejíž jsou poskytnuty za účelem doručení zásilky. ■ Prodávající se zavazuje řídit přijatou interní

směrnicí Evč.0715-2205-2018-11, která byla vypracována v souladu s platným nařízením evropské unie - GDPR a je volně dostupná zákazníkům k nahlédnutí na adrese sídla společnosti: Oravský Podzámok 288, 02741 Slovensko 11. seznámeni se zpracováním osobních údajů podle § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") A. 1. Identifikační údaje provozovatele: uvedené v bodě 1. Obchodních podmienok.A. 2. Identifikační údaje zprostředkovatele: není. B. Účel zpracování osobních údajů: pro potřeby řádného a správného doručování objednaných a prodávaných výrobků, a to vše ve smyslu uděleného souhlasu. C. Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mailový kontakt, telefonický kontakt. D. Doplňující informace, které byly oznámeny osobě o zpracování osobních údajů: 1. Poučení o dobrovolnosti poskytnout požadované osobní údaje; v bodě 10., bod 1 Obchodních podmínek, 2. Doba platnosti souhlasu: 5 let od udělení souhlasu, 3. Třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté: neaplikuje se, 4. Okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny: neaplikuje sa.5. Třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů: Nepoužije se. E. Forma zveřejnění osobních údajů: nezveřejňují se. Poučení o právech dotyčné osoby: 1. Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat: - potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané, - ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) Zákona; - ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje ke zpracování, - ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, - opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; - likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení Zákona, - blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby. - Právo dotyčné osoby, lze omezit jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob. 2. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči: - zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci, - využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona pro účely přímého marketingu. 3. Další práva jsou upraveny přímo v zákoně č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a práva dotčených osob nejsou tímto nijak dotčeny. 4. Provozovatel prohlašuje, že má přijata všechna opatření ve smyslu Zákona a tímto se zavazuje chránit získané údaje před náhodným i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami zpracování ve smyslu opatření přijatých v bezpečnostním projektu. 5. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu a za podmínek sjednaných v tomto seznámeni. 6. Provozovatel prohlašuje, že nebude poskytovat osobní údaje jiným osobám. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny. 7. Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů. 12. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího po změně některých zákonov. Predávajíci je povinen převzít produkt a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spot tele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby, b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, Strana 8 Sbírka zákonů České republiky 102/2014 Sb. f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit, h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal, i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovo-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu, k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě, l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od zmluvy.2. Odstoupení od smlouvy kupující udělá písemnou formou. Do odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek kupující uvede identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci produktu, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen předložit / zaslat / prodávajícímu produkt spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a originálu dokladu o zaplacení .V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a předloží / zašle / prodávajícímu produkt, který mohl být přiměřeně použit, nachází se v obalu zboží nepoškozujícím a je úplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za produkt uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí odstoupení od kupní smlouvy a doručení produktu prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. 3. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním a doručením produktu, pokud kupující spolu s produktem předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním produktu. 4. Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním produktu se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží. 13. ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ Kupující je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o všech informacích, které jsou mu zpřístupněny v souvislosti s dodávkami od prodávajícího a které lze považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známé z veřejných zdrojů. 14. Závěrečná ustanovení 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.3. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zprá v. 4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení následujících zákonů a nařízení: a. Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonov b. Zákon č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU (Ve znění platných novel), c. Zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích (ve znění platných novel), d. Zákon č. 40/1964 CFU Občanský zákoník (ve znění platných novel) .5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. 6. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení produktu prodávajícímu podle § 10 odst. 3, zákona a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení produktu, který vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.7. Kupující je případně povinen uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5, zákona pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6, zákona.8. Prodávající dodržuje kodex chování sa.9. Délka smlouvy - během platnosti záruční doby, podmínky ukončení smlouvy jsou vyšší uvedené.10. Případné řešení vzniklého sporu je možné řešit i mimosoudní cestou prostřednictvím vzájemné dohody. 11. Vlastnické právo předmětu smlouvy přechází na kupujícího až po zaplacení všech plateb uvedených v zmluve. POUČENIE O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ ODSTOUPIT OD smlouvy1. Právo na odstoupení od zmluvy Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní. Lehota na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí výrobku. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese: info@sentop.skNa tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na adrese: Sentop, sro, Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46 835 318, info@sentop.sk nebo na stránce: http://www.sentop.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdfLehota na odstoupení je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od zmluvy.2. Důsledky odstoupení od zmluvy. Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatkov.3. Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky: http://www.sentop.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf .Pokud využijete tuto možnost , přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem) .4. Lhůta se považuje za zachovanou, jestliže produkt odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lehoty. Zodpovedáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktu.5. Informace uvedené v tomto poučení tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních strán.6. Kupující odesláním objednávky a stisknutím tlačítka "objednávka s povinností platby" výslovně potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu. 7. Prodávající neprodleně po uzavření smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději spolu s dodáním zboží, poskytuje spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči. Potvrzení obsahuje: - všechny informace uvedené v § 3 odst. 1, zákona jestliže prodávající neposkytl tyto informace spotřebiteli na trvanlivém nosiči již před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku. 8. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od Smlouvy.9. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 odst. 1 zákona u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vol u odstoupit od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy který mu předal predávajúci.10. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 zákona.11. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující. Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy1. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5.zákona.2. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.3. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen predávajúcim.4. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej produktu, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Povinnosti a oprávnění spotřebitele při odstoupení od smlouvy1. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat produkt zpět, nebo ho předat prodávajícímu. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si produkt vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, pokud byl produkt předán k přepravě nejpozději v poslední den lehoty.2. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu, nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona.

3. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty produktu, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona.

V Oravském Podzámku, dne 28.02.2018

Product added to wishlist